Najem okazjonalny. Warunki, dokumenty, korzyści.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mediator sądowy, od 2011 prowadzi indywidualną praktykę adwokacką zajmując się różnorodnymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz pracy.

Katarzyna Bartoszewicz

 

Nie sposób zliczyć historie  przyprawiające o dreszcz na plecach których głównym bohaterem jest najemca. Artykuł ten będzie poświęcony najmowi ale z perspektywy wynajmującego a dokładnie najmowi okazjonalnemu, czyli rozwiązaniu które sprawia, że zawieranie umów najmu nie jaki się jako nieuchronny kataklizm.

Podstawowa zasadą o której powinien pamiętać  każdy wynajmujący lokal mieszkalny jest to, żeby umowa najmu była umową najmu okazjonalnego. Aby za taką mogła być uznana, musi spełniać pewne niezbędne wymogi formalne.

Po pierwsze wynajmującym może być tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań. Po drugie, lokal musi być przeznaczony na cele mieszkaniowe. Umowa może być zawarta na czas określony, maksymalnie do 10 lat.

Umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże przy jej zawarciu należy do niej załączyć: 

– oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w zakresie opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu sporządzone w formie notarialnej,

– oświadczenie najemcy, w którym wskaże  inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa wyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (Wynajmujący może zażądać, żeby to oświadczenie zostało złożone z podpisem notarialnie poświadczonym.)

Bezwzględnie należy pamiętać, o tym, że umowa najmu okazjonalnego musi zostać zgłoszona przez Wynajmującego do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia najmu. W przypadku niedokonania zgłoszenia, bądź przekroczenia terminu 14 dni, Wynajmujący traci szczególne uprawnienia, które daje mu najem okazjonalny. Nie będzie mógł skorzystać ze szczególnych zasad rozwiązania tej umowy. Przepis określający skutki niedopatrzenia wynajmującego jest mało precyzyjny i w doktrynie nie ma jednolitego stanowiska, czy umowa najmu okazjonalnego jest wówczas ważna, czy nie. Nie budzi jednak wątpliwości, że wyłączona jest wówczas możliwość skorzystania z pewnych preferencyjnych rozwiązań jakie daje najem okazjonalny.

Przechodząc do sedna – co daje najem okazjonalny? Przede łatwiejszą drogę „pozbycia się” lokatora, który wyprowadzić się nie zamierza.

W przypadku gdy najemca stwarza trudności w opuszczeniu lokalu, wynajmujący ma  możliwość uruchomienia szczególnej procedury. Po ustaniu stosunku najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, wskazujące termin opróżnienia lokalu.

W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, złożonego wynajmującemu przez najemcę w związku z zawarciem umowy najmu. Jak widać więc, istnieje więc możliwość ominięcia  postępowania sądowego dotyczącego eksmisji lokatora.

Uregulowania dotyczące najmu okazjonalnego sprawią, iż aktualnie jest to najbezpieczniejsza forma  najmu lokali mieszkalnych

 

 

#RokKobiet

Share This