Regulamin Konkursu „WYJĄTKOWE KOBIETY W MOIM ŻYCIU”

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu „Wyjątkowe kobiety w moim życiu”, organizowanego w serwisie społecznościowym Facebook na profilu: https://www.facebook.com/RokKobietTojestTwójczas102372378194003
 2. Organizatorem i sponsorem Konkursu „Wyjątkowe kobiety w moim życiu” jest PROJEKT KOBIET JUSTYNA KUBERA, PATRYCJA PETERSON – RÓŻYCKA S.C. z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Górna 21 m.6.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania określone w § 3 Regulaminu; Konkurs – opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs;
  2. Laureat – Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę w Konkursie;
  3. Nagroda – nagroda opisana w § 5 Regulaminu;
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania Laureatów oraz wydawania nagród sprawować będzie Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 5. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie, w serwisie społecznościowym Facebook na profilu: https://www.facebook.com/Rok-Kobiet-To-jest-Twój-czas-102372378194003

§2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 29 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021r., w tym:
 2. Zgłoszenia w formie komentarzy pod postem konkursowym można zamieszczać w terminie od 29 grudnia 2020r. do 10 stycznia 2021r.
 3. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym w § 2. Pkt 1a terminie nie będą brane pod uwagę w obradach Komisji Konkursowej;
 4. wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu https://www.facebook.com/RokKobiet-To-jest-Twój-czas-102372378194003, w dniu 12 stycznia 2021r.

 

§3. Uczestnicy Konkursu

 

 1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych tj. ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie;
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu, osoby współpracujące z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.
 4. Uczestnikiem jest osoba, która wykonała zadanie konkursowe, tj. napisała komentarz na temat określony w § 4 Regulaminu, w okresie wskazanym w tymże Regulaminie

§4. Zasady Konkursu

 

 1. Zadaniem konkursowym dla Uczestników Konkursu jest wskazanie wyjątkowej dla Uczestnika Konkursu kobiety, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
 2. Do zgłoszenia może zostać dołączona fotografia, która w przypadku wygranej, za uprzednią zgodą autora zdjęcia zostanie opublikowana na profilu: https://www.facebook.com/RokKobietTojestTwójczas102372378194003
 3. Umieszczenie komentarza oraz ewentualne dołączenie fotografii jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie i akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Uczestnik który do zgłoszenia w Konkursie dołącza fotografię, oświadcza, że jest twórcą zdjęcia lub posiada prawa autorskie do niego.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przyjmowane są w okresie jego trwania.
 6. Komisja Konkursowa będzie dokonywała oceny zgłoszeń pod kątem ich zgodności z tematem Konkursu, kreatywności, kontentu, krótkiego opisu, dlaczego akurat ta Kobieta jest dla Uczestnika wyjątkowa.
 7. Komisja Konkursowa wyłoni 2 zgłoszenia.
 8. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona 11 stycznia 2021r.
 9. Zabrania się w ramach Konkursu zgłoszenia fotografii, które mogą stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.
 10. Organizator może nie uwzględnić zgłoszenia fotografii, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że jej rozpowszechnianie stanowi naruszenie praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich.
 11. Jedna osoba może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń i zdjęć.
 12. Rozmiar zgłoszonej do Konkursu fotografii w jakości pozwalającej na ewentualną publikację (min. 1500px)

§5. Laureaci Konkursu i Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody przyznawane Laureatom. Każdy z dwóch Laureatów Konkursu otrzyma dwa egzemplarze kalendarza „Twój kalendarz 2021” o łącznej wartości 170 PLN.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
 3. Nagrody opisane w §5 ust. 1 przyznawane są jednorazowo jednemu Laureatowi.
 4. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, w części dotyczącej Konkursu.
 5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się po odbiór nagrody kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila lub w wiadomości w serwisie w ciągu 7 dni od chwili opublikowania wyników Konkursu. Laureat powinien przesłać Organizatorowi wiadomość elektroniczną zawierającą imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Nieprzesłanie wiadomości w terminie lub podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana innemu, wybranemu prze Komisję Konkursową Uczestnikowi.
 6. Zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, nagrodzone w Konkursie zgłoszenia i fotografie mogą być wykorzystywane w materiałach promocyjnomarketingowych Organizatora bez odrębnego wynagrodzenia dla ich twórców, na co każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niego wyraża zgodę.

§6. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez wiadomości e-mail na adres kontakt@rokkobietl.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądania.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres lub adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 5. Złożenie reklamacji lub odmowa jej uwzględnienia przez Organizatora nie ogranicza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PROJEKT KOBIET JUSTYNA KUBERA, PATRYCJA PETERSON – RÓŻYCKA S.C. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wysyłki nagród, rozpatrywania reklamacji oraz pobrania i zapłacenia podatku dochodowego.
 2. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Konkursu są: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika (w przypadku przyznania nagrody oraz składania reklamacji).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i przyznania Nagrody.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Przesyłając informacje, w tym dane osobowe, do Organizatora, Uczestnik nie przekazuje ich podmiotowi posiadającemu prawa do portalu Facebook.com.
 6. Dane osobowe będą udostępnione Organizatorowi – podmiotowi niezbędnemu do realizacji konkursu (obsługi konkursu, ewentualnego kontaktu z Uczestnikami i Zwycięzcami, w tym w celu przeprowadzenia przekazania i wysyłki Nagród).
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 8. Dane osobowe pozyskane w trakcie trwania konkursu zostaną komisyjnie zniszczone do 31.01.2021 roku.

§8. Treści niedozwolone i odpowiedzialność

 

 1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie, w ramach udziału w Konkursie, treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praw osobistych lub majątkowych osób trzecich lub dobrych obyczajów.
 2. Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania wiarygodnego powiadomienia o niezgodności treści przesłanych przez Uczestników z postanowieniami § 8 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich dostęp. Informacje o takich naruszeniach powinny być przesyłane na adres e-mail:

kontakt@rokkobiet.pl

 1. Organizator informuje, że w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych kontaktowych lub adresowych, nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i wydanie nagrody może być niemożliwe mimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego jedyny udział ogranicza się do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.

§9. Postanowienia końcowe

 

 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowienia § 3 ust. 1 – 2, § 4 ust. 8 lub § 8 ust 1 Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: rokkobiet.pl

#RokKobiet